У С Т А В 

НА ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

„ЕВРОРОМА” 

             Политическо движение /ПД/ „Евророма” е създадено от съмишленици, обединени от общи идеи за бъдещето на България и за света, използващи принципите и ценностите на съвременната социалдемокрация, убедени, че бъдещето принадлежи на свободата, равноправието и толерантните взаимоотношения.

             Политическо движение „Евророма” е електорален политически субект, чиито нови цели са фиксирани в българската Конституция – суверенитет на Република България, както изграждането и утвърждаването на толерантни междуетнически взаимоотношения, нов тип развитие, за което човекът не е средство, а цел.

             ПД „Евророма” е основано върху принципите на индивидуалната инициатива, демократично участие в политическия живот и самостоятелност на местните структури. То е основано за диалог и взаимодействие с всички политически и обществени организации, споделящи посочените принципи и ценности, които биха помогнали на българския народ да преодолее разделението от миналото.

             ПД „Евророма” е лявоцентристки политически субект и се стреми към обединение на Българската левица на основата на общи идейни виждания и утвърждаването на социалдемократическата алтернатива в обществото.

             ПД „Евророма” като национална, патриотична политическа сила, работи за защитата на идентичността на българския народ и на националното достойнство.

             ПД „Евророма” е политическа организация, осъществяваща своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България. 

/доп. на 12.12.2010г./ ПД „Евророма” се стреми да осъществява духовно единство с всички верски общества, постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани, изповядващи различни религии, чрез формиране на последователна и категорична национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички общности в сраната. Съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България. Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност правата, свободите и социалната сигурност на всички общности. Участие в законодателната и изпълнителната власт; взаимодействие с всички демократични сили за изграждането на България като правова държава, участие и сътрудничество с международните организации, чиито приоритети са регионална и глобална сигурност, защита и гарантиране на човешките права и правата на малцинствата.  

Г Л А В А  І 

ЧЛЕНСТВО 

             Чл. 1. /1/  Член на ПД „Евророма” може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, който приема неговата програма и Устав.

                       /2/  Членството се придобива с писмено заявление на кандидатът по образец в местната общинска организация на ПД „Евророма”.

                       /3/  Членството възниква, чрез вписване на новоприетия член

в книгата на Общинската организация за членския състав.

                       /4/  В случай на отказ за вписване на кандидата, този отказ може да се обжалва пред Общинския контролен съвет, който се произнася в едномесечен срок.

                       /5/  Членовете на ПД „Евророма” не могат да бъдат членове на други политически организации.

 

             Чл. 2. /1/  Членството  се прекратява  при напускане, отпадане, изключване и смърт.

                       /2/   Напускането се обявява лично. Връщането на членската

карта в Общинската организация се смята за декларация за напускане.

                       /3/  Отпадането е последица от несъвместимост между отделен член и ПД „Евророма”. Решението за отпадането се взима от Общинската организация. То може да се обжалва пред Общинския контролен съвет, който се произнася в едномесечен срок.

                       /4/  Изключването е акт на крайна мярка спрямо член на Движението, когато са доказани негови действия, насочени към разрушаване структурите на Движението, грубо нарушение на Устава или след осъждането му с влязла сила присъда за умишлено престъпление.

                       /5/  Решението за изключване се взима от съответната Общинска организация с мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете му.

                       /6/  Решението за изключване може да се обжалва пред Общинския контролен съвет и Националния контролен съвет, които се произнасят по жалбата в едномесечен срок.

                       /7/  При смърт на член на ПД „Евророма”, членството му се прекратява. 

             Чл. 3.    Всеки член на ПД „Евророма” има право:

1.       на пълна информация и свободна дискусия;

2.       да избира и да бъде избиран в органите на движението;

3.       да участва в разработването и осъществяването на политиката на движението;

4.       да отправя питания и заявления до всички органи на движението и да получава отговори;

5.       на защита от страна на движението, ако е преследван по политически причини;

6.       на защита на членските права;

7.       /нова от 12.12.2010г./ на пълна защита при нарушаване на конституционните му права. 

             Чл. 4.    Всеки член на ПД „Евророма”  е длъжен:

1.       да спазва Устава;

2.       да работи за осъществяване на програмата на движението;

3.       да участва в политическите инициативи на движението;

4.       да плаща редовно членския си внос;

5.       да изпълнява решенията на ръководните органи на движението. 

Г Л А В А  ІІ 

СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО 

             Чл. 5. /1/  ПД „Евророма” е структурирано на териториален признак в съответствие с административно – териториалното деление на страната и избирателните закони на Република България.

                       /2/  /изм. На 12.12.2010г./ ПД „Евророма” се изгражда от :

1.       секционни, женски и младежки клубове;

2.       общински организации;

3.       областни съвети.   

 

КЛУБОВЕ 

             Чл. 6. /1/  /изм. на 12.12.2010г./ Секционен клуб :

                        1.  Секционен клуб може да се учреди най-малко от 5 /пет/      членове.

                        2. Ръководството на секционния клуб се избира на Учредително събрание, което се състои от председател,

                            заместник председател, секретар и касиер.

                        3. Председател.

Председателят на секционния клуб ръководи, организира и контролира обществено-политическата дейност на територията на секционния клуб.

За дейността си председателят на секционния клуб редовно се отчита пред общинското ръководство на ПД „Евророма”. Председателят на секционния клуб по право е член на Общинския съвет на ПД ”Евророма”.

                       4. Заместник председател.

Заместник председателят на секционния клуб подпомага председателя в цялостната му дейност, изпълнява пряко поставените му от него задачи и го замества при негово отсъствие и при невъзможност да изпълнява задълженията си.

                      5.Секретар.

Секретарят на секционния клуб организира и ръководи цялата организационно-структурна дейност на територията на секционния клуб.

За своята дейност редовно се отчита пред ръководството на секционния клуб. В процеса на работата си е в постоянен контакт със секретаря на общинската организация.

                       6.Касиер.

Касиерът на секционния клуб организира събирането на членския внос от членовете на клуба, като ежемесечно отчита събраната сума пред ръководството на секционния клуб, в присъствието на ковчежника на общинската организация.    

                        7.  Учреденият секционен клуб се регистрира от Общинския съвет на ПД „Евророма” и работи на територията на една избирателна секция.

                       8.  Ръководен орган на секционния клуб е Общото събрание на членовете.                    

                 

                       /2/  Женски клуб:

1.       Женският клуб може да се учреди най-малко от 20

 /двадесет/ членове без ограничение на възрастовата граница.

2.       Ръководството на женския клуб се избира на Учредително

събрание, което се състои от председател, заместник председатели, секретар и касиер.

                       3.  На Учредителното събрание се определят ресорните направления на заместник председателите и се разяснява дейността на секретаря и касиера.

3.       Председател.

 Председателят на женския клуб ръководи цялата дейност, съобразена с обществено-политическите интереси на общинската организация и редовно информира общинското ръководство на ПД „Евророма” за своята дейност. Председателят на женския клуб по право е заместник председател

на общинската организация.

4.       Заместник председатели.

Заместник председателите съобразно ресорите, за които отговарят, организират своята дейност и редовно докладват за нея пред ръководството на женския клуб.

 

5.       Секретар.

Основно задължение на секретарят на женският клуб е организационно-структурната дейност. Секретарят организира приемането на нови членове. За своята дейност редовно се отчита пред ръководството на женския клуб и пред ръководството на общинската организация.

6.       Касиер.

Касиерът на женския клуб организира събирането на членския внос от членовете на клуба, като ежемесечно отчита събраната сума пред ръководството на женския клуб, в присъствието на ковчежника на общинската организация. 20% /двадесет процента/ от събраната сума се внася в касата на общинската организация на ПД”Евророма”.

 

                       /3/ Младежки клуб:

1.       Младежкия клуб може да се учреди най-малко от 20

 /двадесет/ членове от 18 /осемнадесет/ до 30 /тридесет/ годишна възраст.

2.       Ръководството на младежкия клуб се избира на

Учредително събрание, което се състои от председател, заместник председатели , секретар и касиер. 

3.       На Учредителното събрание се определят ресорните

направления на заместник председателите и се разяснява дейността на секретаря и касиера.

4.       Председател.

Предедателят на младежкия клуб ръководи цялата дейност на клуба, съобразена с обществено-политическите интереси на общинската организация и на клуба като цяло. За своята дейност председателят на младежкия клуб редовно информира общинското ръководство на ПД „Евророма”. Председателят на младежкия клуб по право е заместник председател на общинската организация.

5.       Заместник председатели.

Заместник председателите съобразно ресорите, за които отговарят организират своята дейност и редовно докладват за нея пред ръководството на младежкия клуб.

6.       Секретар.

Основно задължение на секретаря на младежкия клуб е организационно –структурната дейност. Секретарят организира приемането на нови членове. За своята дейност редовно се отчита пред ръководството на младежкия клуб и пред ръководството на общинската организация.

 

7.       Касиер.

Касиерът на младежкия клуб организира събирането на членския внос от членовете на клуба, като ежемесечно отчита събранат сума пред ръководството на младежкия клуб, в присъствието на ковчежника на общинската организация. 20% /двадесет процента/ от събраната сума се внася в касата на общинската организация на ПД „Евророма”.    

 

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

             Чл. 7. /1/ Общинската организация е основна структурна единица на ПД „Евророма”.

                       /2/  Клубовете на територията на една община с най-малко 25 членове, формират общинската организация на ПД „Евророма”.

                       /3/ Общинската организация има право на печат след като се регистрира в Националния съвет. 

             Чл. 8. /1/  Общинската организация на ПД „Евророма”, като се основава на принципите на Движението, нейния Устав, политическа програма, решенията на Националната конференция и Националния съвет има правата да решава от името на движението всички въпроси на територията на общината, отнасящи се до организационно-политическата й дейност и изграждането на нейните структури, а също така и въпросите, които засягат общинската политика и взаимоотношенията с други политически сили, общинската икономика и обществен живот и проблемите на местната власт.

                       /2/  Общинската организация на ПД „Евророма” издига кандидатури за кметове, общински съветници и народни представители. Ако кандидатите за кметове и общински съветници са издигнати със самостоятелна листа на ПД „Евророма”, решението се взима от Общинския съвет на движението съгласувано с общата изборна стратегия, утвърдена от Националния съвет. Ако се формира коалиция или се подкрепя кандидат от друга политическа партия, решението за това се предлага от общинските съвети за съгласуване с областните съвети /градски съвети/ и се утвърждава от Националния съвет или Председателя на движението. 

             Чл. 9. /1/  Ръководен орган на общинската организация е общото събрание или конференцията.

                       /2/  Общото събрание /конференцията/ на общинската организация се свиква по решение на Общинския съвет.

                       /3/ Общото събрание /конференция/ е редовно, ако присъстват повече от половината от регистрираните членове на общинската организация или избраните делегати, а решенията се приемат с обикновено мнозинство.

                       /4/  Извънредно общо събрание се свиква по инициатива на не по-малко от 1/3 /една трета/ от членовете на организацията, заявена писмено пред Общинския съвет.

                       /5/  Общото събрание /конференцията/:

1.       избира Общински съвет в състав от 7/седем/ до 31

/тридесет и един/ души и контролен съвет от 3 /три/ до 5/пет/ души;

2.       избира председател на Общинския съвет и председател на

 Общинския контролен съвет;

3.       /отм. На 12.12.2010г./ 4.       избира делегати за изборни длъжности в ПД „Евророма”.

/6/  Общинският съвет ръководи дейността на Общинската

 организация между Общите събрания /конференции/.

                       /7/  Общинският съвет избира от състава си заместник председатели, секретар и ковчежник и може да избира Изпълнителен съвет от 3 /три/ до 7 /седем/ души, както и не повече от двама представители в Областния съвет. 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ 

             Чл. 10. /1/ В състава на Областния съвет участват председателите на Общинските съвети.

                         /2/  Областният съвет представлява ПД”Евророма” пред държавните органи в областта и осъществява контакти с други политически сили по всички въпроси на територията на областта, които касаят областната политика, обществения живот и има права да решава тези въпроси в съответствие с Политическата програма, Устава на ПД „Евророма” и решенията на Националния съвет.

                        /3/ Областният съвет координира работата на Общинските съвети по изпълнение на Програмата и Устава на ПД „Евророма”.

                        /4/ По предложение на Общинските съвети, Областният съвет съставя листи за кандидати за народни представители в избирателните райони на областта, в съответствие с утвърдената предизборна стратегия и националните приоритети на ПД „Евророма” и ги предлага за утвърждаване от Националния съвет.

                        /5/ Заседанията на Областния съвет са редовни ако присъстват повече от половината от членовете му, а решенията се приемат с обикновенно мнозинство.

                        /6/ Областният съвет избира председател, трима заместник председатели и секретар.

                        /7/ Обласният съвет има право на печат и банкова сметка. 

 

Г Л А В А  ІІІ 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

             Чл. 11.  Ръководните органи на ПД „Евророма” са:

1.       /изм. на 12.12.2010г./ Национална конференция;

2.       Национален съвет;

3.       Политически съвет;

4.       Председател.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

             Чл. 12. /1/ /изм. на 12.12.2010г./ Върховен орган на ПД „Евророма” е Националната конференция.

                         /2/ /изм. на 12.12.2010г./ Националната конференция се състои от делегати:

1.       избрани по норма, определена от Националния съвет;

2.       членовете на Националния съвет;

3.       членовете на Националния контролен съвет.

                         /3/  Със съвещателен глас, ако не са избрани за делегати в Националната конференция участват депутати, министри, заместник министри, областни управители и кметове – членове на ПД „Евророма”.

             Чл. 13. /1/ /изм. на 12.12.2010г./ Националната конференция се свиква от Националния съвет не по-малко от 1 /един/ път на 5 /пет/ години.

                         /2/ Извънредна Национална конференция се свиква с решение на:

1.       Националният съвет;

2.       подписка на не по-малко от 1/3 /една трета/ от

делегатите на последния редовен конгрес;

3.       не по-малко от 1/3 /една трета/ от членовете на

общинските организации.

                         /3/ Свикването на Национална конференция се оповестява не по-късно от два месеца предварително, като се съобщава и проекта за основен дневен ред.

             Чл. 14. /1/ /изм на 12.12.2010г./ Националната конференция на ПД „Евророма”:

1.       приема Програмата на движението;

2.       приема, изменя и допълва Устава на движението;

3.       разглежда, обсъжда и одобрява отчета на Националния

съвет, Националния контролен съвет и Парламентарната група на движението;

4.       приема решения по въпроси, отнасящи се до политиката

 и стратегията на ПД „Евророма”, парламентарната дейност и други поставени въпроси, отнасящи се до гражданското общество;

5.       избира Председателя на движението и Председателя на Националния контролен съвет;

6.       /отм./

 

                         /2/ Националната конференция е редовна, ако присъстват повече от половината от делегатите, определени в чл.12 /2/, т.т. 1, 2 и 3 и приема своите решения с обикновено мнозинство, а случаите по чл.14 /1/, т.5 с мнозинство 2/3 /две трети/.

             Чл. 15. /1/ /изм. на 12.12.2010г./ В периода между Националните конференции дейността на движението се ръководи от Национален съвет.

                         /2/ Националният съвет се свиква на заседание не по-малко от веднъж на 3 /три/ месеца. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

             Чл. 16. /1/  /изм. на 12.12.2010г./ Националния съвет се състои от 39 души, включващи и Политическия съвет:

1.       организира изпълнението на Програмата и решенията на

 Националната конференция на ПД „Евророма”;

2.       подготвя и свиква Националната конференция на

ПД  „Евророма”;

3.  утвърждава годишния бюджет на движението;

4.  определя предизборните платформи и стратегии и утвърждава коалиционната политика и международната дейност на движението;

                         5. приема политическата рамка на парламентарната дейност, определя стратегията на парламентарната група и предлага ръководството на парламентарната група;

                          6. взима решения за участие на движението във висшата изпълнителна власт на страната;

                         7. приема инструкции, правилници, решения и други актове на разпореждания, отнасящи се до решенията на заседанията на Националния съвет, организационните въпроси и структурите на движението;

                         8. избира членовете на Политическия съвет в състав от 11 /единадесет/ души, където по право влизат председателят на движението, заместник председателите, главният секретар и ковчежникът;

                        9. определя направленията и избира от членовете на Политическия съвет петима заместник председатели на движението, ковчежник и главен секретар;

                        10. контролира и следи за изпълнението и решенията на Политическия съвет;

                        11. обсъжда и приема отчета на Политическия съвет;

                        12. утвърждава листите за кандидати за народни представители по избирателни райони, в съответствие с утвърдената предизборна стратегия и националните приоритети на ПД „Евророма”;

                        13. приема организационната структура и щата на апарата на движението;

                        14. взима решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на движението;

                        15. образува помощни органи, комисии и други и определя функциите им;

                        16. изпълнява и други функции, възложени му от Националната конференция;

                        17. /нова от 12.12.2010г./ по преценка Националния съвет има право да възлага взимането на решения от своята си компетенция на Политическия съвет на движението.

                        18. /нова от 12.12.2010г./ Националният съвет избира Председател и членове на Националния контролен съвет. 

             Чл.17. /1/  Националният съвет се свиква по решение на неговия председател, с писмено предложение най-малко на 1/3 /една трета/ от неговите членове или по решение на Политическия съвет.

                        /2/ Националния съвет се свиква най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата, с писмено известие до неговите членове и обявен предварителен дневен ред или чрез средствата за комуникация /телефон, факсимилно съобщение, телекс и др./

                        /3/ Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство. 

ПОЛИТИЧЕСКИ  СЪВЕТ 

             Чл. 18. /1/ Политическият съвет е постоянен работен орган на движението, който се ръководи от решенията на Националната конференция и Националния съвет.

             Чл. 19. /1/ Политическият съвет:

1.       организира и координира текущата дейност на

                              движението;

2.       осъществява помощ и контрол на структурите на

                              движението;

3.       организира политическите акции и предизборни

                              кампании;

4.       изпълнява бюджета на движението;

5.       ръководи оперативно апарата на движението;

6.       внася отчета за годишната дейност в Националния съвет;

7.       изпълнява и други функции, възложени му от Националния съвет.

                         /2/ Политическия съвет се отчита текущо на всяко заседание на Националния съвет за основните дейности през изминалия период.

                         /3/ Заседанията на Политическия съвет са редовни, ако присъстват повече  от половината от членовете, а решенията се приемат с обикновено мнозинство

                         /4/ /нова от 12.12.2010г./ Политическият съвет изготвя и утвърждава инструкции, разясняващи и подпомагащи дейността на всички членове на ПД „Евророма”. Изпълнението на тези инструкции е задължително.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И КОВЧЕЖНИК 

             Чл. 20. /1/ Председателят на движението:

1.       ръководи и контролира, в съответствие с този Устав

изпълнението на решенията на Националната конференция, Националния съвет и Политическия съвет;

2.       ръководи заседанията на Националния съвет и Политическия съвет;

3.       представлява движението;

4. /нова от 12.12.2010г./        има право при постановени груби нарушения на Устава и

 несъобразяване с целите, задачите и решенията на ръководните органи на Движението да замразява функциите на общинските и областни председатели, като в едномесечен срок след това да насрочва извънредна отчетно-изборна областна или общинска конференция.            

                         /2/  Председателят на движението се отчита пред Националната конференция и Националния съвет.

 

             Чл. 21. Заместник председателите:

1.       участват в управлението на движението;

2.       изпълняват възложените им направления от Националния съвет функции по дейността на движението;

3.       заместват Председателя, когато това им е възложено от него при негово отсъствие

4. /нова от 12.12.2010г./        По право председателката на Националния женски клуб  е и заместник председател на ПД „Евророма”.

5. /нова от 12.12.2010г./        По право председателят на Националния младежки клуб е и заместник председател на ПД „Евророма” 

             Чл. 22.  Главният секретар:

1.       организира изпълнението на решенията на Националния

съвет и на Политическия съвет;

2.       организира административната дейност на движението и

ръководните органи;

3.       организира изпълнението на текущи задачи;

4.       /нова от 12.12.2010г./ Наблюдава и ръководи дейността на Организационно

структурния отдел на ПД „Евророма”;

             Чл. 23. Ковчежникът отговаря за финансовата дейност в движението, изпълнението на бюджета и осъществява контрол върху приходите и разходите по приетия бюджет. 

 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

             Чл. 24. /1/ Към всички общински и областни съвети се избират контролни органи.

                         /2/ Контролните органи на ПД „Евророма” са:

1.       Общински контролен съвет;

2.       Общински контролен съвет;

3.       Национален контролен съвет.

                         /3/ Решенията на Общинския контролен съвет и Областния контролен съвет се взимат с мнозинство от 2/3. 

             Чл. 25. Общински контролен съвет:

1.       избира от състава си заместник председател и секретар;

2.       следи за спазване на Устава и програмните документи,

като за изпълнението на решенията на всички органи на движението, отнасящи се до дейността на отделните клубове, общинските и областните организации;

3.       контролира състоянието на документацията на

движението в клубовете, общинските и областни организации;

4.       води на постоянен отчет и контролира финансовата

 дейност, редовното събиране и отчитане на членския внос, наличността и състоянието на имуществото в общинските и областните организации;

5.       наблюдава спазването на установените норми в работата

на общинските областни съвети на движението;

6.       проверява изпълнението на предписанията и решенията

на контролните органи на движението и периодично информира за дейността си Националния контролен съвет;

7.       разглежда и се произнася за разрешаване на възникнали

спорове, жалби и нарушения във вътрешните отношения на клубовете и организацията;

8.       наблюдава работата на общинските съветници и

кметовете избирани с бюлетината на ПД „Евророма” от гледна точка на съблюдаването на установените норми за взаимодействие между органите на движението и представителите му в местното самоуправление.

                         /2/ Решенията на Общинския и Областния контролен съвет се обжалват пред Националния съвет в петнадесет дневен срок.

                         /3/ Председателите на Общинския и Областния контролен съвет участват със съвещателен глас в работата съответно на Общинския и Областния съвет. 

             Чл. 26. /1/ /изм. на 12.12.2010г./ Областният контролен състав е съставен от председателите на общинските контролни съвети.

                         /2/ Областния контролен съвет избира председател, заместник председатели и секретар.

             Чл. 27. /1/ /изм. на 12.12.2010г./ Националният контролен съвет се състои от 11 /единадесет/ души, включително и председателя.

                         /2/ Националният контролен съвет избира от състава си заместник председатели и секретар.

                         /3/ Националният контролен съвет се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице.

                         /4/  Председателят на Националния контролен съвет участва със съвещателен глас в работата на Националния съвет и Политическия съвет на ПД „Евророма”.

                         /5/ Бюджетът на НКС е процентна част от бюджета на движението и се определя ежегодно в отделен раздел сводния бюджет на движението.

                         /6/ НКС утвърждава структурата на своя щат и бюджет на движението.

                         /7/ НКС приема правилник за контролната дейност на ПД „Евророма”.

              Чл. 28. /1/ Националният контролен съвет:

1.       координира, подпомага и контролира работата на

контролните органи на движението в страната и упражнява съответното методическо и организационно ръководство;

2.       извършва периодични проверки на работата на

Общинските и Областните съвети;

3.       води на постоянен отчет и контролира изпълнението на

бюджета на движението и щатната дисциплина;

4.       наблюдава работата на националните органи на

движението по отношение спазването на устава, програмните документи и изпълнението на решенията на движението, като внася съответните становища;

5.       прави предложения пред Конгреса и Националния съвет

за отмяна на противоуставни решения на Националния съвет;

6.       прави предложения пред Националния съвет за отмяна на

противоуставни решения на Политически съвет;

7.       произнася се при налагане на наказание „изключване” по

чл.2, ал.4 на настоящия Устав.

8.       извършва тематични проверки на работата на

централните органи на движението относно документацията и контрола на приетите решения;

9.       контролира финансовата отчетност на цялостната

стопанска дейност на движението в съответствие със Закона за политическите партии;

10.    разглежда и се произнася по възникнали вътрешни

спорове в движението, жалби и нарушения в едномесечен срок;

11.    дава тълкувания на устава и други актове, когато това е поискано от съответния орган на движението или отделен

член на движението;

                         /2/ Решенията на Националния контролен съвет са окончателни. Те могат да се обжалват пред Националната конференция или пред Националния съвет.

                         /3/ Националният контролен съвет информира Националния съвет и Политическия съвет за резултатите от своите проверки и отчита работата си пред Националната конференция на движението. 

Г Л А В А   IV 

ЖЕНСКИ, МЛАДЕЖКИ И СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

             Чл. 29. /1/ ПД „Евророма” съдейства и подпомага създаването, присъединяването и дейността на женски, младежки и студентски организации със социалдемократическа ориентация, които не са регистрирани по Закона за политическите партии.

                         /2/ /изм. на 12.12.2010г./ ПД „Евророма” участва в съвместни инициативи със социалдемократическите женски, младежки и студентски организации, насочени както към решаването на техните проблеми, така и към различните групи на гражданското общество.

                         /3/ /изм. на 12.12.2010г./ Ръководствата и отделните членове на социалдемократическите женски, младежки и студентски организации могат да правят предложения до всички органи на движението по въпроси от политически и обществен характер и да изискват отговор на тези въпроси. 

                         /4/ /изм. на 12.12.2010г./

                         /5/ /изм. на 12.12.2010г./

Г Л А В А  V 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 

             Чл. 30. /1/ Имуществото на ПД „Евророма” се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа и други права и задължения.

                         /2/ Издръжката на движението се осигурява от:

1.       еднократен и годишен членски внос;

2.       дарения и завещания;

3.       други законосъобразни източници.

                         /3/ Финансовата дейност се извършва в съответствие с годишния бюджет, приет от Националния съвет.

                         /4/ Имуществото на ПД „Евророма” се стопанисва от Политическия съвет, Общинските и Областните съвети. 

             Чл. 31. Политическо движение „Евророма” има собствени банкови сметки на национално равнище и в областите.

             Чл. 32. /1/ Членският внос е задължителен, събира се от всеки клуб и се отчита в „общинските, областните и националните органи на ПД „Евророма”.

                         /2/ Членовете на движението плащат членски внос в клубовете, в които се водят на отчет.

                         /3/ Минималната месечна вноска е  50 /петдесет / стотинки, като над тази граница размерът на вноските е доброволен, определя се от всеки член на движението лично и съобразно неговите възможности.

                         /4/ Пенсионерите, студентите и безработните плащат еднократна годишна вноска в размер на 1 /един/ лев.

                         /5/ Събраните средства от членски внос са предназначени изцяло за покриването на разходите на дейността на движението.

                         /6/ Начинът на събиране, отчетността и контролът на средствата от членски внос се определят в отделна Инструкция, утвърдена от Политическия съвет. 

             Чл. 33. Политическо движение „Евророма” осъществява своята финансова дейност в съответствие с действащите законови разпоредби. 

Г Л А В А  VI 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ 

             Чл. 34. /1/ Наименованието е Политическото движение „Евророма”.

                         /2/ Неговата дейност обхваща територията на Република България.

                         /3/ Седалище на движението е град София, район Изгрев, ж.к. „Изток”, ул. „Антон Павлович Чехов” № 58А, ет.18, ап. 97.

             Чл. 35. /1/ Цветът на движението е зелен.

                         /2/ Символът на движението се състои от надпис в горната част „Политическо движение” и отдолу текст „Евророма”. Надписът е изписан с букви /в дъговидна форма/ със златист цвят. В средата на символа са изобразени два изправени на задните си крака коня на фона на изгряващото слънце. Слънцето и конете са със златист цвят, обградени с черен контур. В долната част на символа и изписан девизът на движението „Хляб, достойнство, равноправие” с букви със златист цвят. Целият символ е на зелен фон.

                         /3/ Знамето на движението е със зелен цвят и в средата му е изобразен символът на движението. 

             Чл. 36. Печатът е с кръгла форма. В средата са изобразени два коня изправени на задните си крака на фона на изгряващото слънце и под тях е изписан девизът на движението: „Хляб, достойнство, равноправие”. Около тези реквизити е изписан следният текст: Политическо „Евророма” движение и от долу България.   

Г Л А ВА   VII

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

             Чл. 37. /1/ Политическото движение се прекратява:

1.       С решение на Националната конференция по реда на чл.14, ал.2;

2.       В предвидените от Закона за политическите партии случаи.   

         ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

             &  1. Политическо движение „Евророма” се образува в съответствие с чл. 7 от Закона за политическите партии за неопределен срок. 

             &  2. Политическо движение „Евророма” е юридическо лице и се представлява от своя председател.

             &  3. Навсякъде в Устава „Конгрес” се заменя с „Национална конференция” и „Ковчежник” се заменя с „Касиер”. 

             &  4. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание състояло се на 14.01.2001г., променен и допълнен на Конгрес, проведен на 12.12.2010г.  

Председател на ПД „ЕВРОРОМА”:

/Цветелин Кънчев/