НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

                Националната здравна програма на Политическо движение ЕВРОРОМА се отнася за всеки български гражданин независимо от неговия произход. 

                 Всеки български гражданин има право на равен достъп до здравна помощ, независимо от неговите възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност. Това право е ясно и изрично записано в Българската Конституция. 

                Политическо движение ЕВРОРОМА приема, че  официалният доход от 300 лева на член от семейството е прагът на социалния минимум за достоен живот на всеки български гражданин.                  Здравето е капитал за всеки човек, за неговото семейство, за обществото, за държавата.                  Съзнавайки, че: 

Ø       Здравето може да бъде опазено при солидарно участие на всички български граждани, които плащат според своите доходи и ползват здравна помощ при възникнала нужда;  Ø       Здравето може да бъде опазено, когато работодателят е финансово отговорен да осигури здравословни условия на труд и околна среда;  Ø       Здравето може да бъде опазено при единна политика от общините и държавата; 

Ø       Здравето може да бъде опазено, когато държавата се съгласи да разгледа и реши на своите бедни и неплатежоспособни граждани, специфичните проблеми, които са: 

- Голям брой здравно неосигурени лица поради висока безработица;  - Липса на достатъчно пълна, ясна и конкретна информация за правата на българския гражданин като пациент в условията на незавършена здравна реформа;  - Относително нежелание у медицинските специалисти да работят с тези групи от населението поради тяхната:

-          висока заболеваемост; -          лоши хигиенни условия на живот; -          нездравословни условия на труд; 

Ние предлагаме пътища за решаване на проблемите:                 Предложение ПЪРВО

Ø       Държавата да изплати задълженията към НЗОК на бедните и неплатежоспособни граждани на държавата, чрез гласуване специален закон от Народното събрание.

Мотив: Натрупаните задължения към Здравната каса на тези граждани са в размери невъзможни за тяхното заплащане, което, в крайна сметка, ще ги лиши от правото на здравна помощ; Мотив:  Българските домакинства, които живеят под прага на утвърдения социален минимум са 15,53 % по данни на НСИ или 12,6 % по данни на Световна банка.  Предложение ВТОРО

Ø       Държавата да поеме задължението да заплаща вноските, необходими за осигуряване на задължителен пакет от здравни услуги на своите бедни и неплатежоспособни граждани чрез гласуване на закон за изменение на Закона за здравното осигуряване.

Мотив: Българските домакинства, които живеят под прага на  утвърдения социален минимум са 15.53% по данни на НСИ или 12,6 % по данни на Световна банка . Мотив: Задълженията за плащане на вноски към Здравната каса на тези граждани са в размери невъзможни за тяхното заплащане, което, в крайна сметка, ще ги лиши от правото на здравна помощ. 

                Предложение ТРЕТО

Ø       Осигуряване на допълнително заплащане от НЗОК на общопрактикуващите /личните/ лекари за работа в неблагоприятни или специфични условия, чрез изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК, гласуван от Народното събрание.

Мотив: НЗОК вече плаща допълнително на личните лекари за работа в неблагоприятни географски райони. Мотив: Допълнителното заплащане на труда на лекаря за оказване на здравни грижи на пациенти, които имат лоши хигиенни условия на живот и/или нездравословни условия на труд, ще доведе до по-голямо желание от общопрактикуващите лекари за медицинско обслужване на групи еднородно население.  

                ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЪРТО

Ø       Създаване и оборудване на лекарски кабинети за общопрактикуващите /личните/ лекари в непосредствена близост до местоживеенето на групите от еднородно население.

Мотив: Да се създадат условия за оказване на здравни услуги в непосредствена близост до местоживеенето на тези групи от български граждани и привличането на общопрактикуващи лекари в тези райони. Финансиране: Осигурява се от международни програми за финансиране профилактика и опазване на здравето, от Здравен фонд ЕВРОРОМА и други недържавни финансови източници. 

                Предложение ПЕТО

Ø       Създаване на информационни центрове, които ще помагат за записване при общопрактикуващите /личните/ лекари.

Мотив: Информационните центрове ще осъществяват реален обществен контрол върху качеството на медицинските услуги, включително и на тези, оказвани в болниците. Мотив: Целта на тези информационни центрове, създадени със закон на Народното събрание, е да помагат на всеки български гражданин при неговия избор на личен лекар, както и по време на неговото лечение в болница, избрана от самия него. Мотив: Създаването на информационните центрове ще даде възможност на всеки български гражданин самостоятелно и правилно да направи избор на личен /общопрактикуващ/ лекар и/или лечебно заведение, което да реши неговия конкретен здравен проблем. Мотив: Създаването на Информационните центрове ще улесни достъпа на всеки български гражданин до ползването на здравните услуги в пълният им обем съобразно законите на Република България. Финансиране: Осигурява се от международни програми за финансиране профилактиката и опазването на здравето, от Здравен фонд ЕВРОРОМА и други недържавни финансови източници. 

                Предложение ШЕСТО

Ø       Обучение на българските граждани за решаване на техния конкретен здравен проблем, оказване на първа помощ, показания на търсене на лекарска помощ и т.н.

Финансиране: Осигурява се от международни програми за финансиране профилактиката и опазването на здравето, от Здравен фонд ЕВРОРОМА и други недържавни финансови източници.  Предложение СЕДМО

Ø       Изграждане на навици за здравословни условия на живот;

Финансиране: Осигурява се от международни програми за финансиране профилактика и опазване на здравето, от Здравен фонд ЕВРОРОМА и други недържавни финансови източници.  Предложение ОСМО

Ø       Създаване и реализация на Програма за обучение на болногледачи в лечебните заведения; 

Мотив: Реализацията на Програмата ще създаде условия за:

-          обучение и квалификация в областта на здравеопазването; -          равни професионални условия при кандидатстване за работа в болниците; -          повишаване на здравната култура на цяла група от населението /техните семейства, роднини и познати/;

Финансиране: Осигурява се от международни програми за финансиране профилактика и опазване на здравето, от здравен фонд ЕВРОРОМА и други недържавни финансови източници.  Предложение ДЕВЕТО

Ø       Създаване и реализация на Програма за подбор на кадри за медицински сестри. 

Мотив: Реализацията на Програмата ще даде възможност на момичета и момчета, завършили средно образование, да се подготвят за обучение като специалисти по медицински грижи. Мотив: Реализацията на Програмата ще даде възможност на завършилите успешно своето обучение като специалисти по здравни грижи, да намерят висококвалифицирана работа в лечебните заведения.

                Предложение ДЕСЕТО

Ø       Създаване и реализация на многогодишна Програма за подобряване на лошите хигиенни условия на живот; 

Мотив: Реализацията на Програмата ще даде възможност да бъдат изпълнени дейности, свързани с изграждането и модернизацията на инфраструктурата на цели квартали /райони/, което ще доведе до подобряване условията на живот; 

                Предложение ЕДИНАДЕСЕТ

Ø       Създаване на Здравен фонд ЕВРОРОМА, чиято цел е да бъдат набрани допълнително целеви средства за решаване на здравните проблеми на българските граждани. 

Нашите предложения ще бъдат финансирани като:

Ø        7% от Брутния Вътрешен Продукт на страната бъде заделен за здравеопазване;

Мотиви: Страните от Европейската общност заделят за здравеопазване между 9% и 15% от Брутния Вътрешен Продукт. 

Ø       Се осигурят средства чрез Програми за финансиране от Световната банка, Световния ромски съюз, Фондовете на Европейския съюз, Световната ромска общност и др.  Ø       Се осигурят средства от Здравния фонд ЕВРОРОМА  

За реализацията на своята програма за българското здравеопазване, Политическо движение ЕВРОРОМА активно ще работи за  политическия и гражданския консенсус.  Ние активно ще търсим и насърчаваме партньорството на неправителствени, съсловни организации и граждански сдружения, организации на работодателите и всички, чиято цел е да се опази здравето на българските граждани. 

За изпълнение на своята програма Политическо движение ЕВРОРОМА активно и отговорно ще участва в управлението на Българската Държава.