НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ГРАЖДАНИ

Националната програма за оземляване на малоимотните и безимотни граждани се отнася за всеки български гражданин, чиито официален доход на член от семейството е до 300 лв., независимо от неговия произход, пол, вероизповедание, възраст и етническа принадлежност.     

Основна цел  на програмата:

Намаляване на бедността, подобряване качеството на живот и осигуряване на равнопоставено участие в процеса на развитие на обществото. 

Съпътстващи подцели:

Преодоляване изолацията на малцинствата, издигане етническото самосъзнание на ромите, преодоляване предразсъдъците от страна на българите.  

Изходни постановки:

Ø       Съгласно данни на Агенцията по заетостта равнището на безработицата у нас е над 14%, а според изследване на PlaNet Finance сред ромите надхвърля 90%. В отделните региони на страната (по данни на НСИ за 2003 г.) този процент се движи в резки граници – от 23,38%  в Северозападен, следван от 18,61% в Североизточен до 14, 91% – в Южен Централен;

Ø       Под прага на утвърдения социален минимум по данни на НСИ живеят 15.5% от домакинствата;  Делът на ромските домакинства, живеещи под прага на бедността е пет пъти по-висок от дела на принадлежащите към мнозинството граждани в същото положение;

Ø       Липсата на приходи от дейност прави тази част от населението зависими от социалните помощи, които са крайно недостатъчни;

Ø       Процентът на безимотните и малоимотни граждани, особено сред ромското население е твърде висок; Нараства неграмотността; 

Ø       В същото време пустеещите земи в България са 455 798 ха, което съставлява 7.8%; а изоставените земи са 456 133 ха (също 7.8%);

Ø       Безработицата и престъпността непрекъснато растат. 

Политическо движение ЕВРОРОМА предлага: 

1.       Ние се ангажираме със създаването на Закон за задължително оземляване на  безимотни и малоимотни граждани. Законът (респективно придружаващата го наредба) ще отразяват особеностите както на конкретния регион, така и на конкретните  стопани. 

Мотив:

Съгласно чл.3, ал.3 от сега действащата Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани “оземляването се извършва след приключване на обезщетението на собствениците на земеделски земи”. Очевиден е факта, че нито една институция не може да се ангажира с мнение кога този процес ще приключи. 

Мотив:

Същата наредба определя две възможности за оземляване – чрез прехвърляне правото на собственост и чрез отдаване под наем. 

2.   Ние ще разработим схеми за: 

Ø       Безвъзмездно оземляване на крайно нуждаещи се граждани в рамките на минимално допустимия размер според  начина на трайно ползване съгласно изискванията на Закона за наследството (чл. 72), а именно: ниви – 3 дка, ливади – 2 дка, овощни градини и лозя – 1 дка, с определен изпитателен срок за прилагане на добри земеделски практики. 

Ø       Предоставяне на земеделска земя от ДПФ в по-голям размер за развиване на собствен бизнес. След отчитане качеството на стопанисване в зависимост от технологичните изисквания на отглежданите култури за срок от 3, 5 и 10 години и определени условия (прилагане на добри земеделски практики) ще се осигурява  възможност за прехвърляне собствеността върху земите.       

       Други възможности:

·                закупуване на земеделска земя от ДПФ или ОПФ, като площта е в зависимост от специализацията на съответния регион;

·                наемане на земеделска земя от ДПФ като площта е съобразена с технологичните изисквания за отглеждане на съответните култури, както е по сега действащата наредба.  

3.   Ние ще актуализираме Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани с възможности за увеличаване площта на земеделската земя за оземляване в зависимост от специализацията на съответния регион и преобладаващите културни видове. 

Предоставянето на земи за малоимотни и безимотни граждани няма да се обвързва с предоставянето на социални помощи. 

Мотив:

Сега действащата наредба определя възможността безимотните и малоимотните граждани да се оземляват с не повече от 10 дка, а за домакинство – общо до 15 дка земеделска земя, независимо от региона и неговите специфични почвено-климатични условия. В същото време съществува ярко изразена разлика в площта  за земеделска земя необходима за ефективно земеделие в един зърнопроизво-дителен район и тази, която се изисква за производства, типични за планинските региони.  

4.       Ние ще разработим финансови схеми за предоставяне на средства за земеделие на домакинства, които живеят с доход под 300 лв. на член от семейството, а именно:

Ø       за покупка на земя;

Ø       за закупуване на дълготрайни активи (земеделска техника, сгради и животни);

Ø        за закупуване на краткотрайни активи (семена, торове, препарати за растителна защита, фуражи, ветеринарно-медицински препарати и т.н.). 

Водещ фактор за получаване на финансови средства по схемите ще играе покупката на земя. 

5.   Ние ще стимулираме бизнес-инициативи за покупка или наемане на по-големи парчета земя чрез предоставяне на различни преференции, които ще включват: 

·          Безплатно специализирано обучение в областта на земеделието;

·          Осигуряване на безплатни консултации и съдействие по отношение отглеждането на културите/домашните животни от Националната служба за съвети в земеделието;

·          Запознаване с опита и резултатите на осъществени проекти от НПО и фондации (С.Е.Г.А., Романо Кхан и др.);

·          Разсрочено изплащане на стойността на закупената земеделска земя и други ДМА; отложено плащане на семена, торове, препарати за растителна защита, фуражи, ветеринарно-медицински препарати и т.н.;

·          Безвъзмездна експертна помощ при кандидатстване по национални и европейски програми за подпомагане в земеделието и т.н. 

6.   Ние ще разработим целеви субсидии за отглеждането на определени култури с гарантиран износът.     

      Мотив:

Покупката на земя е гаранция за коректност на нуждаещите се.

Такава покупка ще осигурява право на кандидата да участва в схемите за дълготрайни активи. Последното пък ще се явява необходимо условие за достъп до схемите за оборотни средства. 

Мотив:

Покупката/наемането на по-големи парчета земеделска земя ще стимулира съвместните дейности по обработването, отглеждането и продажбата на продукцията. От друга страна това ще подпомогне процеса на комасация чрез естествено окрупняване на земите на производствен принцип.  

Мотив:

Преференциите ще стимулират повече безимотни и малоимотни граждани да се включват в схемите за покупка/наемане на земя и развиване на малък бизнес. 

Мотив:

Стимулирането на бизнес-инициативите ще способства формирането на пазарно поведение и придобиване на умения за общуване с институциите. 

Мотив:

      Отглеждането на някои култури, като например аспержи, цикория и други, изискват влагането на много ръчен труд. Поради това в страните от ЕС рязко намалява тяхното отглеждането, а консумацията им запазва нивото на своето равнище.

      Гарантираният износ ще подпомогне развитието и съществуването на новите стопанства.  

7.       Ние ще разработим различни форми на сдружаване във всички дейности, свързани с агробизнеса.  

Мотив:

Юридическата легитимност на такива структури ще осигури възможност за прилагането на различни икономически механизми за предоставяне на финансови средства. 

8.       Предвиждане на санкции за институциите, отговорни за озмеляването на малоимотните и безимотните граждани в случай на неизпълнение в  определения  от закона срок 

      ПД ЕВРОРОМА ще създаде Гаранционен фонд, които ще осигурява средства, свързани със земеделието по национални и международни проекти.